حالت تاریک

کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر

کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر

در راستای طرح ملی کاشت یک‌میلیارد درخت در کشور، امروز دو هزار نهال در پایگاه هوانیروز کرمانشاه کاشته شد.

کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر
کاشت نهال در هوانیروز کرمانشاه به روایت تصویر

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از