حالت تاریک
بسیج قوی‌ترین پایگاه مردمی در نظام جمهوری‌ اسلامی

کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد:

بسیج قوی‌ترین پایگاه مردمی در نظام جمهوری‌ اسلامی

کارشناس مسائل سیاسی گفت: بسیج هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی قوی‌ترین پایگاه مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

Image